دمکن برنج صنعتی


دمکن برنج صنعتی یا گرمخانه صنعتی جزء تجهیزات نگهداری آشپزخانه صنعتی می باشد.

دمکن برنج صنعتی یا گرمخانه صنعتی در آشپزخانه های صنعتی برای دمکشیدن برنج یا گرم نگه داشتن غذا مورد استفاده قرار میگیرد.

دمکن برنج صنعتی در ابعاد مختلف مانند 6 من -10 من-12 من و 15 من تولید میشود.

گرمخانه صنعتی یا دمکن صنعتی بنا بر سفارش مشتری در ابعاد و ظرفیت های مختلف قابل تولید می باشد.