قفسه استیل


قفسه استیل جزء تجهیزات نگهداری آشپزخانه های صنعتی و انبار ها می باشد.

قفسه استیل در سردخانه ها و رستوران بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد و در اندازه های مختلف و طبقات مختلف قابل تولید می باشد.