شیر سرد کن


شیر سرد کن جزء تجهیزات نگهداری در لبنیاتی ها می باشد.

شیر سرد کن در ظرفیت های مختلف برای نگهداری شیر استفاده می شود.