گرمخانه بیمارستانی


ترولی بیمارستانی یا گرمخانه بیمارستانی جزء تجهیزات حمل در شرکت ها و بیمارستانها می باشد.

گرمخانه بیمارستانی یا ترولی بیمارستانی در بیمارستانها و یا کارخانه ها برای توزیع غذا بین پرسنل مورد استفاده قرار میگیرد.

حرارات ایجاد شده در این دستگاه برقی بوده که به وسیله دو المنت موجب گرم شدن آب شده و بن ماری های حاوی غذا به وسیله بخار آب گرم میشود.